9.003.700

sostenipunts
acumulats

Avís legal

1. Responsable d'aquest lloc web

FCC AQUALIA (d'ara endavant, l'Entitat), pertanyent al Grup FCC (www.fcc.es), és el titular d'aquest portal (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili està situat a l'Av. Camino de Santiago 40, 28050 Madrid i el seu CIF és A-26019992. Es pot contactar electrònicament amb l'Entitat a través de la pàgina de contacte.

L'Entitat està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, amb data 23 de juliol del 2002, tom 17248, foli 130, secció 8, full M-58878, inscripció 369. El nom de domini a través del qual vostè ha accedit al Portal és titularitat de l'Entitat.

2. Objecte

Aquesta pàgina d'informació legal recull les condicions d'ús que regulen l'accés, la navegació i l'ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització i la prestació de serveis que, si escau, es puguin oferir, així com dels continguts de l'integren, i sens perjudici que cada Entitat pugui establir condicions particulars que regulin la utilització i la prestació de serveis que, si escau, s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant d'aquest Avís legal.

El simple accés al Portal, l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, currículums i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis o les bústies electròniques existents al Portal implicarà, sempre que hagi donat el seu consentiment per a l'enviament dels anteriors, per la seva banda, l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants d'aquest Avís legal i l'adquisició de la consideració d'Usuari del Portal. Com a conseqüència, vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut d'aquest Avís legal.

En cas que s'ofereixi a través del Portal la utilització o la prestació de serveis, el fet que l'Usuari els utilitzi o sol·liciti implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que s'hagin establert a aquest efecte, si escau, i que formaran part integrant d'aquest Avís legal.

3.Accés i ús del Portal

L'accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Això no obstant, la utilització i la prestació de serveis que, si escau, pugui oferir cada Entitat pot estar subjecta a l'observança prèvia de requisits formals com ara l'emplenament del formulari corresponent, l'abonament de despeses o taxes o l'acceptació prèvia de les condicions particulars que siguin aplicables als productes o serveis.

El simple accés al Portal no implica, per si mateix, l'establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre cada Entitat i l'Usuari, llevat que s'hagin establert els mitjans oportuns a aquest efecte i que l'Usuari hagi complert prèviament els requisits que, si escau, s'estableixin.

La inclusió al Portal d'informació relativa a productes o serveis oferts per les Entitats té exclusivament finalitats informatives i publicitàries, llevat que s'estableixi expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització i la prestació d'un servei ofert a través del Portal l'Usuari s'hi ha de registrar, l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. En cas que, com a conseqüència del registre, es dotés l'Usuari d'una contrasenya, l'Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret. Per tant, els Usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualssevol identificadors i contrasenyes que els subministri cada Entitat, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui de manera temporal o permanent, ni permetre que hi accedeixin persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l'Usuari.

En virtut de l'anterior, l'Usuari té l'obligació de notificar de manera immediata a cada Entitat qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i les contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-los immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, cada Entitat estarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

En tot cas, l'accés, la navegació i l'ús del Portal i, si escau, l'ús dels serveis o productes que s'hi ofereixin es fa sota la responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari, per la qual cosa l'Usuari es compromet a observar de manera diligent i fidel qualsevol instrucció addicional, impartida per cada Entitat o per personal autoritzat de cada Entitat, relativa a l'ús del Portal i els seus continguts.

Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent, i en particular es compromet a abstenir-se de:

 1. Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic, i a les instruccions rebudes de cada Entitat.
 2. Utilitzar-los amb finalitats lesives dels drets legítims de tercers.
 3. Fer servir els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Portal o dels serveis per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones independentment de la finalitat; així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

4. Responsabilitats i limitacions

Les Entitats no poden garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació proporcionada a través del Portal.

Com a conseqüència, les Entitats no garanteixen ni es fan responsables de:

 1. La continuïtat dels continguts del Portal o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o la seva continuïtat tècnica;
 2. L'absència d'errors en els continguts o productes esmentats;
 3. L'absència de virus i altres components nocius al Portal o en el servidor que el subministra;
 4. La invulnerabilitat del Portal i la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'hi adoptin;
 5. Si escau, la manca d'utilitat o rendiment dels continguts o serveis del Portal;
 6. Els danys o perjudicis que causi, a ella mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que les Entitats estableixen al Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal;
 7. Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si escau, s'hagin pogut establir enllaços.

Això no obstant, cada Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i la transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Les Entitats especificades fan els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. Tots els continguts que s'ofereixen a través del Portal estan actualitzats, i cada Entitat es reserva la facultat de modificar-los en qualsevol moment. Les Entitats no es responsabilitzen de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

Es prohibeix qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers, així com de continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o que suposin una conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix, es prohibeix la inclusió i comunicació de continguts, per part dels Usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d'Usuaris o el personal de les Entitats, en particular els continguts que estiguin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no tinguin l'autorització del titular dels drets, que menyscabin o desprestigiïn la fama o el crèdit de cada Entitat o de qualsevol entitat integrant del Grup FCC, que siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa, deslleial o que incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, dels equips informàtics de cada Entitat o de tercers, i l'accés al Portal per part de la resta d'Usuaris.

Les Entitats podran prohibir l'accés al Portal de qualsevol Usuari que porti a terme qualsevol de les conductes assenyalades, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en aquest apartat.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Cada Entitat és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del Portal, entre d'altres, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d'ara endavant, conjuntament, els Continguts).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, es prohibeix modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o una part dels Continguts inclosos al Portal, amb finalitats públiques o comercials, si no s'ha obtingut l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat corresponent o, si escau, del titular dels drets a qui correspongui.

L'accés i la navegació de l'Usuari pel Portal en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets indicats anteriorment per part de cada Entitat.

Com a conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de cada Entitat o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació o d'identificació que s'hi puguin contenir.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de cada Entitat o de terceres persones, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de cada Entitat o dels seus propietaris legítims. Llevat de manifestació expressa en contra, l'accés o ús del Portal i dels seus Continguts en cap cas no confereix a l'Usuari cap dret sobre les marques, els logotips i els signes distintius que s'hi inclouen i que estan protegits per la llei.

6. Enllaços

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web

Les Entitats poden oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es trobin fora del Portal. La presència d'aquests enllaços al Portal té una finalitat informativa i en cap cas no constitueix una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin o es puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l'existència de cap vincle o relació mercantil o de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, les Entitats no seran responsables d'establir les condicions generals i particulars que cal tenir en compte en la utilització i la prestació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser-ne considerada responsable.

Les Entitats no tenen facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. Com a conseqüència, les Entitats no podran assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal, concretament, a títol enunciatiu i no exhaustiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, enllaços o qualsevol dels continguts de manera general.

Això no obstant, en cas que les Entitats arribin a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es dirigeix a través d'aquests enllaços es il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuaran amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, ho hauran de comunicar immediatament a cada Entitat per tal que procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes pàgines.

6.2 Enllaços des d'altres pàgines web al Portal

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web vol establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, haurà d'observar les estipulacions següents:

 1. Haurà d'obtenir l'autorització prèvia, expressa i per escrit de cada Entitat.
 2. L'enllaç únicament podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, llevat que s'autoritzi altrament de manera expressa.
 3. L'enllaç haurà de ser absolut i complet, és a dir, haurà de portar l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i haurà d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. Llevat que les Entitats autoritzin una altra cosa diferent, la pàgina web des de la qual s'estableixi l'enllaç en cap cas podrà reproduir, de qualsevol manera, el Portal, incloure'l com a part del seu web o dins d'uns dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Portal.
 4. A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que l'Entitat corresponent ha autoritzat l'enllaç si no ha estat així. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal correctament volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip o qualsevol altre signe identificatiu de l'Entitat o del Portal, haurà d'obtenir l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat.
 5. En tot cas, les Entitats prohibeixen l'establiment d'un enllaç al Portal des d'aquelles pàgines web que incloguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o que siguin lesius de drets legítims de tercers.

7. Política de protecció de dades

Consulti la "Política de protecció de dades" carregada al lloc web per conèixer el tractament de dades realitzat per l'Entitat en el Portal.

8. Galetes

Consulti la "Política de galetes" carregada al lloc web per conèixer el tipus de galetes que s'hi utilitzen, la forma d'administrar les galetes depenent del tipus de sistema, així com la forma de revocar el consentiment prèviament prestat.

9. Durada i modificació

Les Entitats es reserven el dret de modificar aquest Avís legal i les condicions particulars que, si escau, s'hagin establert per a la utilització dels serveis prestats a través del Portal quan ho considerin adient o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics, i aquestes modificacions seran vàlides i tindran efecte des de la seva publicació al Portal.

La vigència temporal d'aquestes condicions d'ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades de manera total o parcial, moment en què passaran a tenir vigència les condicions d'ús modificades.

Les Entitats podran donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Portal, sense que l'Usuari pugui exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts, exposades anteriorment en aquest Avís legal.

10. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació entre l'Entitat i l'Usuari, aquest s'haurà de dirigir a l'Entitat a través de les adreces postal o electrònica indicades més amunt. En tot cas, les comunicacions de l'Entitat cap a l'Usuari es realitzaran d'acord amb les dades de contacte aportades o facilitades. L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre ell i l'Entitat.

11. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afectaran, qualificaran ni modificaran la interpretació de l'Avís legal.

En cas que hi hagi alguna discrepància entre el que estableix aquest Avís legal i les condicions particulars que, si es cau, es puguin establir pel que fa als productes o serveis oferts al Portal, prevaldrà el que disposin les condicions particulars.

En cas que qualssevol disposicions d'aquest Avís legal fossin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions de l'Avís legal ni les condicions particulars que, si escau, s'hagin pogut establir.

El no exercici o execució per part de les Entitats de qualsevol dret o disposició continguts en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al dret o la disposició, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquest Avís legal i les relacions establertes entre les Entitats i l'Usuari, en particular, el coneixement i la resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que poguessin sorgir, es regiran i resoldran d'acord amb l'establert a la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent.

Tanmateix, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, l'Entitat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualsevol controvèrsia o litigi al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat del domicili de cada Entitat indicat en aquest Avís legal.

Comparteix aquest repte a les xarxes socials amb el hashtag #Sosteniblòmetre i anima tothom a participar-hi.