8.584.700

sostenipunts
acumulats

Avís legal

1. Responsable d'aquest lloc web

FCC AQUALIA (d'ara endavant, l'Entitat), pertanyent al Grup FCC (www.fcc.es), és el titular d'aquest portal (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili està situat a l'Av. Camino de Santiago 40, 28050 Madrid i el seu CIF és A-26019992. Es pot contactar electrònicament amb l'Entitat a través de la pàgina de contacte.

L'Entitat està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, amb data 23 de juliol del 2002, tom 17248, foli 130, secció 8, full M-58878, inscripció 369. El nom de domini a través del qual vostè ha accedit al Portal és titularitat de l'Entitat.

2. Objecte

Aquesta pàgina d'informació legal recull les condicions d'ús que regulen l'accés, la navegació i l'ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització i la prestació de serveis que, si escau, es puguin oferir, així com dels continguts de l'integren, i sens perjudici que cada Entitat pugui establir condicions particulars que regulin la utilització i la prestació de serveis que, si escau, s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant d'aquest Avís legal.

El simple accés al Portal, l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, currículums i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis o les bústies electròniques existents al Portal implicarà, sempre que hagi donat el seu consentiment per a l'enviament dels anteriors, per la seva banda, l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants d'aquest Avís legal i l'adquisició de la consideració d'Usuari del Portal. Com a conseqüència, vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut d'aquest Avís legal.

En cas que s'ofereixi a través del Portal la utilització o la prestació de serveis, el fet que l'Usuari els utilitzi o sol·liciti implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que s'hagin establert a aquest efecte, si escau, i que formaran part integrant d'aquest Avís legal.

3.Accés i ús del Portal

L'accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Això no obstant, la utilització i la prestació de serveis que, si escau, pugui oferir cada Entitat pot estar subjecta a l'observança prèvia de requisits formals com ara l'emplenament del formulari corresponent, l'abonament de despeses o taxes o l'acceptació prèvia de les condicions particulars que siguin aplicables als productes o serveis.

El simple accés al Portal no implica, per si mateix, l'establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre cada Entitat i l'Usuari, llevat que s'hagin establert els mitjans oportuns a aquest efecte i que l'Usuari hagi complert prèviament els requisits que, si escau, s'estableixin.

La inclusió al Portal d'informació relativa a productes o serveis oferts per les Entitats té exclusivament finalitats informatives i publicitàries, llevat que s'estableixi expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització i la prestació d'un servei ofert a través del Portal l'Usuari s'hi ha de registrar, l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. En cas que, com a conseqüència del registre, es dotés l'Usuari d'una contrasenya, l'Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret. Per tant, els Usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualssevol identificadors i contrasenyes que els subministri cada Entitat, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui de manera temporal o permanent, ni permetre que hi accedeixin persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l'Usuari.

Por lo tanto, el Usuario se obliga a usar los contenidos, productos y servicios de forma diligente, correcta y lícita, de conformidad con la legislación vigente y, en particular, se compromete a abstenerse de:

 1. Utilizarlos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público y a las instrucciones recibidas de cada Entidad.
 2. Utilizarlos con fines lesivos de los legítimos derechos de terceros.
 3. Emplear los contenidos y productos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del Portal o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

4. Responsabilidades y limitaciones

Las Entidades no pueden garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de la información que se preste a través del Portal.

En consecuencia, las Entidades no garantiza ni se hace responsable de:

 1. La continuidad de los contenidos del Portal y/o la falta de disponibilidad o accesibilidad del Portal o continuidad técnica del mismo;
 2. La ausencia de errores en dichos contenidos o productos;
 3. La ausencia de virus y demás componentes dañinos en el Portal o en el servidor que lo suministra;
 4. La invulnerabilidad del Portal y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo;
 5. En su caso, la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos o servicios del Portal;
 6. Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que las Entidades establecen en el Portal o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad del mismo;
 7. Cualesquiera otros daños que pudieran ser causados por motivos inherentes al no funcionamiento o al funcionamiento defectuoso del Portal o de los sitios web a los que, en su caso, se hayan podido establecer links.

Ello no obstante, cada Entidad declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento del Portal y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los Usuarios.

Las Entidades especificadas realizan los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el Portal. Todos los contenidos que se ofrecen a través del Portal se encuentran actualizados, reservándose cada Entidad la facultad de poder modificarlos en cualquier momento. Las Entidades no se responsabilizan de las consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos que puedan aparecer en el Portal proporcionados por terceros.

Queda prohibida cualquier comunicación o transmisión de contenidos que infrinja los derechos de terceros y cuyo contenido sea amenazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra la dignidad de la persona o los derechos de la infancia, la legalidad vigente o cualquier conducta que incite o constituya la realización de una ofensa penal.

Asimismo queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de los usuarios, que sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al resto de usuarios o al personal de las Entidades, en particular los contenidos que se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial, pertenecientes a terceras personas, cuando no cuenten con la autorización del titular de los derechos, menoscaben o desprestigien la fama o crédito de cada Entidad o de cualquier entidad integrante del Grupo FCC, sean considerados como una caso de publicidad ilícita, engañosa o desleal y/o incorporen virus o cualquier otro elemento electrónico que pudiese dañar o impedir el funcionamiento del sitio web, de la red, equipos informáticos de cada Entidad o terceros y/o el acceso al portal del resto de usuarios.

Las Entidades podrán prohibir el acceso al Portal de cualquier Usuario que realice cualquiera de las conductas referenciadas, con carácter enunciativo y no limitativo, en el presente apartado.

5. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Cada Entidad es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación en materia de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles a través del mismo, entre otros a título meramente enunciativo y no exhaustivo, los textos, diseños gráficos, dibujos, códigos, software, fotografías, vídeos, sonidos, bases de datos, índices, imágenes, marcas, logotipos, expresiones e informaciones y, en general, cualquier otra creación protegida por las normas nacionales y tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial (en adelante, conjuntamente, los Contenidos).

Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los Contenidos incluidos en el Portal, para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de la correspondiente Entidad o, en su caso, del titular de los derechos a que corresponda.

El acceso y navegación del Usuario por el Portal en ningún caso se entenderá como una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de cada Entidad.

En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor ("copyright") y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de cada Entidad o de sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información y/o de identificación que pudieren contenerse en los mismos.

Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos distintivos, ya sean titularidad de cada Entidad o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de cada Entidad o de sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus Contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logotipos y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

6. Enlaces

6.1 Enlaces desde el Portal a otras páginas web

Las Entidades pueden ofrecer enlaces, directa o indirectamente, a recursos o páginas web de Internet que se encuentran fuera del Portal. La presencia de estos enlaces en el Portal tienen una finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la contratación de productos y/o servicios que se ofrezcan o puedan ofrecer en las páginas web de destino ni implica la existencia de vínculo o relación mercantil o de dependencia con la entidad titular de la página web enlazada. En estos casos, las Entidades no serán responsables de establecer las condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la utilización, prestación de estos servicios por terceros y, por lo tanto, no podrá ser considerado responsable de los mismos.

Las Entidades no tienen facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otras páginas web a las que se puedan establecer enlaces desde el Portal. En consecuencia, las Entidades no podrán asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a las página web a las que se pudieran establecer un enlace desde el Portal, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.

Ello no obstante, en caso de que las Entidades lleguen a tener conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o derechos de un tercero, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.

Asimismo, si los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades desarrolladas a través de estas páginas web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a cada Entidad a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.

6.2 Enlaces desde otras páginas web al Portal

Si cualquier Usuario, entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con destino a Portal deberá atenerse a las siguientes estipulaciones:

 1. Deberá recabar la autorización previa, expresa y por escrito de cada Entidad.
 2. El enlace solamente se podrá dirigir a la página principal del Portal, salvo que expresamente se autorice cosa distinta.
 3. El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al Usuario, mediante un clic, a la página principal y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la página principal del Portal. En ningún caso, salvo que las Entidades autoricen cosa distinta, la página web desde la que se realice el enlace podrá reproducir, de cualquier manera el Portal, incluirlo como parte de su web o dentro de uno de sus "frames" o crear un "browser" sobre cualquiera de las páginas del Portal.
 4. En la página web desde la que se establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que la Entidad correspondiente ha autorizado tal enlace, sin que así haya sido. Si la entidad que realiza el enlace desde su página al Portal correctamente deseara incluir en su página web la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo, o cualquier otro signo identificativo de la Entidad y/o del Portal, deberá contar previamente con la autorización previa, expresa y por escrito de la Entidad.
 5. En todo caso, las Entidades prohíben el establecimiento de un enlace al Portal desde aquellas páginas web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general, que contravengan la moral, el orden público, la legislación vigente, las normas sociales generalmente aceptadas o sean lesivos de legítimos derechos de terceros.

7. Política de Protección de Datos

Véase la “Política de Protección de Datos” cargada en el sitio Web para conocer el tratamiento de datos realizados por la Entidad en el Portal.

8. Cookies

Véase la “Política de Cookies” cargada en el sitio Web para conocer el tipo de cookies utilizadas en el mismo, la forma de administrar las cookies dependiendo del tipo de sistema, así como la forma de revocar el consentimiento previamente prestado.

9. Duración y modificación

Las Entidades se reservan el derecho de modificar el presente Aviso Legal y/o las condiciones particulares que, en su caso, hayan sido establecidas para la utilización de los servicios prestados a través del Portal, cuando lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos, siendo válidas y surtiendo sus efectos desde la publicación en el Portal.

La vigencia temporal de estas condiciones de uso coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasarán a tener vigencia las condiciones de uso modificadas.

Las Entidades podrán dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos, expuestas anteriormente en el presente Aviso Legal.

10. Comunicaciones

Cualquier comunicación entre la Entidad y el Usuario, éste deberá dirigirse a la Entidad a la dirección postal y/o electrónica arriba indicadas. En todo caso, las comunicaciones de la Entidad hacia el Usuario se realizarán de conformidad con los datos de contacto aportados o facilitados. Expresamente, el Usuario acepta la utilización del correo electrónico como procedimiento válido para el intercambio de información y la remisión de comunicaciones entre y/o con la Entidad.

11. Generalidades

Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o modificarán la interpretación del Aviso Legal.

En caso de existir discrepancia entre lo establecido en este Aviso Legal y las condiciones particulares que, en su caso, puedan ser establecidas respecto de los productos o servicios ofrecidos en el Portal, prevalecerá lo dispuesto en las condiciones particulares.

En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de este Aviso Legal fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las otras disposiciones del Aviso Legal ni a las condiciones particulares que, en su caso, hayan podido ser establecidas.

El no ejercicio o ejecución por parte de las Entidades de cualquier derecho o disposición contenida en este Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.

12. Legislación aplicable y tribunales competentes

El presente Aviso Legal y las relaciones establecidas entre las Entidades y el Usuario, en particular el conocimiento y resolución de cualesquiera litigios, discrepancias o diferencias que pudieran surgir, se regirán y resolverán de conformidad con lo establecido en la normativa española relativa a legislación aplicable y jurisdicción competente.

No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, la Entidad y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o litigios al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad del domicilio de cada Entidad previsto en el presente Aviso Legal.

Comparteix aquest repte a les xarxes socials amb el hashtag #Sosteniblòmetre i anima tothom a participar-hi.