9.003.700

sostenipunts
acumulats

Política de protecció de dades

D'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament ("LOPDGDD"), així com el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades ("RGPD"), l'informem que les dades personals que faciliti a través d'aquest portal web (d'ara endavant, el Portal) seran objecte de tractament per part d'FCC Aqualia, SA (d'ara endavant, l'Entitat), amb domicili a Av. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid, i amb CIF A-26019992.

L'Entitat es compromet a tractar i obtenir les dades personals:

Així mateix, l'Entitat es compromet a respectar els principis rectors de privacitat des del disseny i per defecte i de responsabilitat proactiva.

Els tractaments de dades es porten a terme de conformitat amb els principis esmentats i, en particular, amb subjecció al deure de confidencialitat i secret. L'Entitat adoptarà les mesures adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, accés no autoritzat o dany de les dades personals i la informació registrada.

Les dades es tractaran per gestionar aquells serveis i informació que vostè sol·liciti a través del Portal.

En cas que l'Usuari faciliti l'adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, l'Entitat podrà utilitzar aquest mitjà com a mitjà de comunicació amb l'Usuari per tal de donar resposta a la seva sol·licitud o consulta, així com per informar-lo de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin en el Portal.

L'Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i que n'ha obtingut l'autorització per facilitar les seves dades a l'Entitat per a les finalitats corresponents. Així mateix, a l'efecte de garantir el deure de qualitat i l'actualització de les dades, l'Usuari haurà de notificar a l'Entitat qualsevol modificació que pogués tenir lloc en les dades facilitades. Qualsevol ús diferent de l'autoritzat està expressament prohibit. En cas que accedeixi a parts del Portal mitjançant registre d'usuari, l'Usuari està obligat a garantir la confidencialitat de l'identificador i la contrasenya, i serà l'únic responsable de l'ús que en facin les persones físiques a qui s'hagin pogut comunicar.

Seguidament l'informem sobre el tractament de les seves dades personals en el Portal:

Informació relativa a la protecció de dades personals
Responsable FCC AQUALIA, SA, amb CIF A26019992, l'adreça postal de la qual, a efectes de protecció de dades personals, és Av. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid. Així mateix, es podrà posar en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades, que és la persona encarregada del compliment d'aquesta normativa, a l'adreça següent: protecciondatos@aqualia.es
Finalitat/Legitimació Gestionar i donar resposta a sol·licituds, suggeriments i consultes efectuades a l'Entitat RGPD: 6.1 a) Finalitat basada en el consentiment
Destinataris de les dades Òrgans administratius/judicials/penals, forces i cossos de seguretat, en cas de tenir una obligació legal.
Termini de conservació Les seves dades personals es conservaran durant el temps necessari per poder tramitar el seu suggeriment, sol·licitud o consulta. Posteriorment, mantindrem bloquejades les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal; quan transcorrin aquests terminis, les suprimirem.
Drets dels interessats Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió i limitació o oposició al tractament, així com a retirar el seu consentiment en cas que l'hagi prestat, mitjançant un escrit amb la referència "Protección de datos" (Protecció de dades) i una fotocòpia del DNI de l'interessat a l'adreça Dpto. de Gestión de Clientes y Protección de Datos, Av. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid, o mitjançant un correu electrònic en els mateixos termes especificats a protecciondatos@aqualia.es
Així mateix, té dret a reclamar davant l'Autoritat de Control.

Comparteix aquest repte a les xarxes socials amb el hashtag #Sosteniblòmetre i anima tothom a participar-hi.